НАРЕДБА № 6 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

от Наредбата:

Чл.13. /1/ На територията на  Община Несебър се забранява:
1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;
2.  изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци, които могат да ги увредят или замърсяват, в това число на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други отпадъци;
3. изхвърлянето на всякакви отпадъци извън определените за целта съдове и места;
4. разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, които да се съхраняват в дворовете или в определените за целта помещения.
5. смесването на разделно събираните от участващите в системата за разделно събиране битови отпадъци с други видове отпадъци;
6. миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, площадите и други места за обществено ползване;
7. паркирането на превозни средства по начин, който ще попречи на събирането и извозването на битови отпадъци;
/допълнение от протокол № 19/2009/
(нова)  т.8 замърсяване ( депониране ) със строителни материали, земни маси, пясък, въглища, дърва за огрев и др. отоплителни материали върху тротоари, улични платна, зелени и др. общински площи.
(нова)  т.9 отглеждане на селскостопански животни  на територията на курортните селища – Несебър, Слънчев бряг, Равда, Св. Влас и Обзор.  В останалите селища на общината при отглеждането им да не се допуска отделяне  на неприятни миризми, замърсяване на атмосферния въздух или изливане на отпадъчни води извън животновъдния обект, както и  стриктно спазване на всички останали разпоредби на националното и местно законодателство, относно ветеринарномедицинските и други изисквания към животновъдните обекти.

/2/ На обществени места – тротоари, улици, градини, паркове, площади и други, предназначени за общо ползване, е забранено:
– измиването и отвеждането на отпадни води, освен в канализацията или септични ями, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания;
– изхвърлянето на битови отпадъци от домакинствата или заведения за обществено хранене в кошчета за минувачи или около тях;
– изгарянето на растителни, битови, строителни и други отпадъци по улиците, парковете, градините, кофите, кошчетата и контейнерите, а също така и изхвърлянето на неугасена жарава в съдете за отпадъци, освен в определените и обозначени места;
– използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на общината, както и ползването на същите за други цели;
– преместването на съдовете за отпадъци от определените за целта места /дворове, помещения и утвърдена схема за поставяне/;
– изхвърлянето на битови и други отпадъци от прозорците и балконите на жилищните и обществени сгради;
– замърсяването и увреждането на защитените обекти на територията на общината;
/3/ Почистването на пазарите, местата на уличната търговия, паркингите, обществените гаражи, автогарите и др. подобни се осигурява от лица, които ги стопанисват и експлоатират.
/4/ Лицата, заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл.144 от Закона за устройство на територията, представят и информация за количеството и вида на отпадъци, които ще образуват след реализация на инвестиционни проекти.

 

Чл. 61./изменен и допълнен с решение от протокол №19/2009г./ С цел опазване на обектите по чл.57 се забранява:
1. увреждането или изкореняването на декоративни дървета;
2. отсичането и изкореняването на дървета, освен в случаите когато представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите;
3. унищожаването на зелените площи и насажденията;
4. нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън или по друг начин;
(изм.)  т.5 / изменена с решение от протокол № 40/ 2011г./ отсичане и намаляване на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без писмено разрешение от кмета на общината и внесено обезщетение /съгласно тарифа приложение № 4 към настоящата Наредба/, одобрено от общинския съвет. Не се дължи обезщетение при отсичане на дървестна и храстова растителност в изсъхнало състояние и в случаите, когато се извършва само подкастряне или  намаляване на техните корони.

 

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

http://www.bgvet.org/law/zakoni/vmclaw.html#x8

 

Важни членове от закона:

Чл. 172. Собствениците на животни компаньони са длъжни:

1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;

4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

Чл. 177. (1) Забранява се:

1. извършването на следните хирургически интервенции на животни компаньони:

а) рязане на опашка;

б) рязане на уши;

в) изрязване на гласни струни;

г) отстраняване на нокти и зъби;

2. отглеждането и развъждането на животни компаньони за добив на месо и кожи от тях;

3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;

4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

(2) Интервенциите по ал. 1, т. 1 се допускат по изключение по преценка на ветеринарен лекар.

 • Аз като образцов гражданин на моя град се грижа за неговата чистота и НЕ ПОЗВОЛЯВАМ на себе си и другите изхвърлянето на отпадъци, извън местата и съдовете за това!
 • Никога не изхвърлям строителни материали в съдовете за смет. Изхвърлям обемните отпадъци в подходящ вид до кофите за смет само в неделя, за да бъдат извозени от обслужващата общинска кола само в понеделник!
 • Никога не приготвям строителни разтвори и материали на общински тротоари и улици без разрешение от служба Екология на кметство Обзор!
 • Никога не изгарям, какъвто и да е вид отпадък или елемент на обществени места, гори, терени или съдовете за смет! Не изхърлям НИКЪДЕ от дома си!
 • Никога не гресирам или ремонтирам превозните си средства върху местата за обществено ползване и преминаване!
 • Никога не използвам обществените терени за миене на коли и пране на килими!
 • Никога не паркирам колите си около кофите за смет, с което бих затруднил изхвърлянето и м от обслужващите общински коли!
 • Никога не паркирам трайно излезлите от употреба, стари превозни средства по общинските терени и зелени площи!
 • Никога не допускам трайно полагане на дърва, въглища или инертни материали по общинските терени!
 • Никога не отглеждам стопански животни в курортния ни град, както и не допускам движението на такива в границите на града си!
 • Никога не разхождам домашния си любимец без каишка и обслужващи материли в обществените и зелени площи на града! Там играят децата ни! Там се разхождат туристите ни!
 • АЗ като образцов собственик на моя дом, ДАВАМ ПРИМЕР НА ВСЕКИ и се грижа за чистотата на тротоара и улицата пред дома си, като почиствам от замърсявания, треви и сняг!
 • АЗ като търговец в този град се грижа за чистота на тротоара и улицата пред обекта си, като почиствам от замърсявания, треви и сняг!
 • АЗ като образцов гражданин и човек НЕ УНИЩОЖАВАМ зелените площи, цветя и орнаменти на моя град!

 

Аз като отговорен гражданин на този град следя,
записвам и сигнализирам ВИНАГИ, при възникване на нередности в
поддържането на чистота в моя град!

Отдел Екология – Кметство Обзор
0556 35 104, 0894 455 190
Е-mail: kmetstvo_obzor@abv.bg
Сайт: www.obzorcity.com

Полицейски участък гр. Обзор
0894 455 191

Общинско звено за самоохрана
0894 455 184

Първият проект е за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води датира от 80-те години, а първите строителни работи завършват през 1993 година.

След осъвременяване на работния проект, Датската агенция по опазване на околната среда (DEPA) финансира доставката и монтажа на електро и машинното оборудване на водната линия

Пречиствателната станция обслужва нуждите на приблизително 5000 човека през зимата, а през летния сезон – броят им достига до 40 000 души.

Технологията на ПСОВ град Обзор-град Бяла се основава на биологично пречистване с активна утайка и химическо отстраняване на фосфора. Основните съоръжения са:

 • Решетка;
 • Пязъкозадържател;
 • Биобасейн с денитрификация и пневматична аерация;
 • Вторичен утаител;
 • Контактен резервоар с възможност за дезинфекция;
 • Буферни резервоари за утайка;
 • Обезводнителна инсталация с центрофуги;

тел. 0556 32220

Защитена Зона Емине – Иракли

Защитена Зона Емине – Иракли се намира на 20 км. южно от град Обзор, като включва и двукилометрова крайбрежна ивица. Това е най-важната зона в Черноморския регион, която е определяща за опазването на западнопонтийските букови гори и на обикновената блатна костенурка. Също така, в пределите й има богато разнообразие от земноводни, птици, риби, бозайници и безгръбначни.

Защитена зона Емине – Иракли се намира в Черноморски биогеографски регион. Обща площ 112, 827.95 декара. Надморска височина – 7 – 460м.

Мястото се състои от странични разклонения на планинската верига Стара планина с покрайнините й, които се разпростират до нос Емине при Черно море и прележащите му територии. Единствената застроена територия е малкото селце Емона, разположено близо до носа и малък комплекс с бунгала, намиращ се в близост до плажа Иракли.

В Защитената зона има шроколистни гори, пасищни територии, обрасли с храсти, сухи ливади, брегови местообитания, а също така и някои земеделски земи /лозя, бадемови градини, малки изорани парцели/. През централната част на защитената зона тече малка рекичка. Крайбрежните местообитания са стръмни скали, като почти навсякъде е представен участък с годишна растителност от наносни линии, а в района на плажа Иракли се срещат бели и емрионични дюни.